Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
117
Hôm qua:
1203
Tuần này:
2195
Tháng này:
28138
Tất cả:
1115570

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng.

Lĩnh vực

Thuỷ Lợi

Tên thủ tục hành chính:

Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng.

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian:

Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

c. Trình tự tiếp nhận:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

      Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp.

  -  Phòng Nông nghiệp thẩm tra hồ sơ, tổng hợp trình chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ký tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

  -  Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng đến Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp.

  -  UBND huyện, thị xã, thành phố nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh theo đường công văn.

  -  Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ.

Bước 4. Trả kết quả:

a.  Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian trả:

Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

c. Trình tự trả:

Tổ chức nhận kết quả qua đường bưu chính.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Phòng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng của Chủ tịch UBND xã, thị trấn: 01 bản chính;

 - Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 01bản chính;

 - Phương án huy động vốn của xã trong đó nêu rõ vốn bố trí cho công trình đề nghị được hỗ trợ: 01 bản chính ;

 - Hồ sơ thiết kế bản vẻ thi công + dự toán được duyệt:  01 bản chính;

 - Hồ sơ hoàn công: 01 bản chính ;

 - Quyết định phê duyệt quyết toán giá trị XDCB hoàn thành: 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ:   03 bộ ( gồm: 01 bộ chính, 02 bộ photocopy).

4. Thời hạn giải quyết:

Không có văn bản quy định về thời gian giải quyết tối đa.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông Nghiệp, UBND huyện, thị xã, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                                                                                                                                                   

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.          

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  -  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/3/2003 của Quốc hội khóa 11;

  -  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10  tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  -  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  -  Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định sô 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

 -  Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

  -  Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

  - Thông tư số 73/2007/TT-BTC ngày 02/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn.

  -  Quyết định số 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các công trình xây dựng do cấp huyện quản lý;

  -  Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 30/3/2006 về việc quy định tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật và quy trình giao vốn hỗ trợ (áp dụng đối với các công trình xây dựng theo Quyết định 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các công trình cấp huyện quản lý). 

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không