Truy cập

Hôm nay:
585
Hôm qua:
1957
Tuần này:
2542
Tháng này:
18891
Tất cả:
1657677

Thủ tục hành chính

Giao rừng cho Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Lĩnh vực

Lâm Nghiệp

Tên thủ tục hành chính:

Giao rừng cho Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

1. Chuẩn bị hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng Dân cư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).

c. Trình tự tiếp nhận:

    Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

, nếu:

 -  Hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

 -  Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh lại hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

      Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã  chuyển hồ sơ sang phòng Kinh tế, chuyên viên phòng Kinh tế nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

 -  Sau khi nhận đủ hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, chuyên viên phụ trách công tác lâm nghiệp thẩm định và kiểm tra  xác định tại thực địa khu rừng.

 -  Lập biên bản kiểm tra thực địa khu rừng có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, đại diện hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư xin giao rừng.

 -  Lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã ký quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

Buớc 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ  ngày lễ, tết).

c. Trình tự trả:

Trả trực tiếp Quyết định giao rừng của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại thực địa (có sự tham gia của các chủ rừng liền kề).

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 -  Đơn xin giao rừng của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư: 03 bản chính có mẫu.

 -  Biên bản họp thôn: 01 bản chính và 02 bản photo chứng thực.

 b) Số lượng hồ sơ:     03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hố sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế UBND huyện, thị xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                        

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:   Đơn xin giao rừng.                                                                             

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 -  Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 -  Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH


                                                                                                                                           Mẫu số      /LN

CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


ĐƠN XIN GIAO RỪNG

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

 

Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .............................................................

                             Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)...........................

........................................................................................................................................................................................................... …..

1. Họ và tên người xin giao rừng (Viết chữ in hoa) (1) ....................................................................................................

    .............................................................................................................................................................năm sinh............................

    Số CMND:................................................Ngày cấp...........................   ........Nơi cấp................................................................

    Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa)..............................................................năm sinh....................................

    Số CMND:...............................................Ngày cấp.......................................Nơi cấp..............................................................

2. Địa chỉ thường trú.........................................................................................................................................................................

3. Địa điểm khu rừng xin giao(2).................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

4. Diện tích xin giao rừng (ha) ....................................................................................................................................................

5. Để sử dụng vào mục đích (3)....................................................................................................................................................

6. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

                                                                                                    .......ngày        tháng        năm .....

                    Trưởng thôn xác nhận                                                  Người xin giao rừng

                      (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                     (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về nhân thân hộ gia đình, cá nhân........................................................................................................

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người xin giao rừng.............................................................

3. Về sự phù hợp với quy hoạch............................................................................................................................................

 

                                                                                                      ...... ngày      tháng      năm.....

                                                                                                          TM. Uỷ ban nhân dân

                                                                                                                      Chủ tịch

                                                                                                            (Ký tên và đóng dấu)

 

........................................................................................................................................................................................................................

1. Đối với hộ gia đình thì ghi cả hai vợ chồng cùng xin giao rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của vợ hoặc chồng

2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh địa phương

3. Quản lý, bảo vệ (rừng đặc dụng, phòng hộ) hoặc sản xuất (rừng sản xuất).


 

                                                                                                     Mẫu số      /LN

CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


ĐƠN XIN GIAO RỪNG

(dùng cho cộng đồng dân cư thôn)

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).........................................................................

                    Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).............................

............................................................................................................................................................................................

1. Tên cộng đồng dân cư thôn xin giao rừng (Viết chữ in hoa) (1).........................................................................

    Tuổi...............................................chức vụ ......................................................................................................................................

2. Địa chỉ.................................................................................................................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện (viết chữ in hoa).....................................................................................................................

Sau khi được nghiên cứu Luật Bảo vệ và phát triển rừng, được trao đổi thống nhất trong thôn, có quy chế quản lý rừng sơ bộ (kèm theo) và thống nhất đề nghị uỷ ban nhân dân huyện, xã giao rừng cho cộng đồng như sau:

4. Địa điểm khu rừng xin giao (ghi địa danh, tên lô, khoảnh, tiểu khu)..............................................................

........................................................................................................................................................................................................................

5. Diện tích xin giao (ha) ..............................................................................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (2).................................................................................................................................................

7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

                                                                                             ........ngày        tháng        năm .....

                                                                                                      Người xin giao rừng

                                                                                                      (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về tính hợp pháp của cộng đồng dân cư thôn...............................................................................

2. Về nhu cầu và khả năng quản lý, sử dụng rừng của cộng đồng dân cư thôn...............................

........................................................................................................................................................................................................................

3. Về sự phù hợp với quy hoạch..........................................................................................................................................

 

                                                                                              ...... ngày      tháng      năm.....

                                                                                                   TM. Uỷ ban nhân dân

                                                                                                              Chủ tịch

                                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................

1. Ghi “Cộng đồng dân cư thôn/bản”, sau đó là tên của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc hoặc tên của đơn vị tương đương.

2. Rừng theo 3 loại.

3. Kèm theo đơn này phải có biên bản hộp thôn thống nhất việc đề nghị Nhà nước giao rừng và ghi rõ số hộ gia đình có trong thôn.

 

 

 

 

 

  
File đính kèm:T-THA-102662-TTGiao rừng cho Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư..doc(71168kb)

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?