Truy cập

Hôm nay:
923
Hôm qua:
1860
Tuần này:
6811
Tháng này:
33199
Tất cả:
1777782

Ban chỉ đạo XDNTM huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 12/02/2018 07:10:09

Năm 2017 là năm đầu thực hiện Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có nhiều tiêu chí yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí cũ nhưng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) huyện đã bám sát định hướng kế hoạch của tỉnh, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương trong việc thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề. Các chương trình, kế hoạch được triển khai đồng bộ, chi tiết đến từng xã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tại cơ sở. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân (UBND) các xã được duy trì tốt và thường xuyên. Tranh thủ huy động tối đa mọi nguồn lực giúp đỡ các xã, gắn công tác chỉ đạo với công tác kiểm tra, giám sát chương trình. Kết quả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng số xã đạt chuẩn lên 12 xã , cơ bản hoàn thành 4/9 tiêu chí huyện NTM.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc cần tháo gỡ như :Việc thay đổi nhận thức, hành vi của một bộ phận cán bộ nhân dân còn chậm, còn có thái độ thờ ơ hoặc trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, chưa thực sự tích cực tham gia phong trào.Công tác vệ sinh môi trường nông thôn tuy đã có chuyển biến rõ rệt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo XDNTM một số xã chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo dẫn đến tiến độ xây dựng NTM ở một số lĩnh vực còn chậm so với kế hoạch.Công tác tuyên truyền chưa bài bản. Bên cạnh đó việc phân khai nguồn vốn cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.

Theo đó Ban chỉ đạo XDNTM huyện đãchia nhiêm vụ trọng tâm năm 2018 thành 3 nhóm gồm: nhóm 2 xã phấn đấu về đích năm 2018, nhóm các xã đạt  NTM từ 2017 trở về trước và nhóm tiêu chí xây dựng huyện NTM. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các nhóm, tập trung vào một số nội dung  như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, yêu cầu  các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo phân công cán bộ thường trực theo dõi, đúng thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với Ban chỉ đạo huyện,  phấn đấu đạt huyện NTM vào cuối năm 2018./.

 

Cao Hiền- Đình Nghiêm 

Ban chỉ đạo XDNTM huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 12/02/2018 07:10:09 (GMT+7)

Năm 2017 là năm đầu thực hiện Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có nhiều tiêu chí yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí cũ nhưng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) huyện đã bám sát định hướng kế hoạch của tỉnh, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương trong việc thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề. Các chương trình, kế hoạch được triển khai đồng bộ, chi tiết đến từng xã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tại cơ sở. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân (UBND) các xã được duy trì tốt và thường xuyên. Tranh thủ huy động tối đa mọi nguồn lực giúp đỡ các xã, gắn công tác chỉ đạo với công tác kiểm tra, giám sát chương trình. Kết quả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng số xã đạt chuẩn lên 12 xã , cơ bản hoàn thành 4/9 tiêu chí huyện NTM.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc cần tháo gỡ như :Việc thay đổi nhận thức, hành vi của một bộ phận cán bộ nhân dân còn chậm, còn có thái độ thờ ơ hoặc trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, chưa thực sự tích cực tham gia phong trào.Công tác vệ sinh môi trường nông thôn tuy đã có chuyển biến rõ rệt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo XDNTM một số xã chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo dẫn đến tiến độ xây dựng NTM ở một số lĩnh vực còn chậm so với kế hoạch.Công tác tuyên truyền chưa bài bản. Bên cạnh đó việc phân khai nguồn vốn cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.

Theo đó Ban chỉ đạo XDNTM huyện đãchia nhiêm vụ trọng tâm năm 2018 thành 3 nhóm gồm: nhóm 2 xã phấn đấu về đích năm 2018, nhóm các xã đạt  NTM từ 2017 trở về trước và nhóm tiêu chí xây dựng huyện NTM. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các nhóm, tập trung vào một số nội dung  như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, yêu cầu  các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo phân công cán bộ thường trực theo dõi, đúng thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với Ban chỉ đạo huyện,  phấn đấu đạt huyện NTM vào cuối năm 2018./.

 

Cao Hiền- Đình Nghiêm 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?