Truy cập

Hôm nay:
574
Hôm qua:
1957
Tuần này:
2531
Tháng này:
18880
Tất cả:
1657666

Thủ tục hành chính

Cho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân.

Lĩnh vực

Lâm Nghiệp

Tên thủ tục hành chính:

Cho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân.

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước1. Chuẩn bị hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

c. Trình tự tiếp nhận:

     Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

 -  Hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

 -  Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh lại theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang phòng Kinh tế, chuyên viên phụ trách lâm nghiệp phòng Kinh tế kiểm tra hồ sơ đề nghị cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. 

 - Thẩm định tính khả thi Kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân xin thuê rừng.

 - Lập Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt (nếu có nhiều người cùng xin thuê rừng trên cùng một địa điểm).

 - Gửi hồ sơ liên quan đến khu rừng cho thuê tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

 - Thảo Quyết định cho thuê rừng trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã ký.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ  ngày lễ, tết).

c. Trình tự trả:

Trả trực tiếp Quyết định cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, cho Hộ gia đình, cá nhân tại thực địa (có sự tham gia của các chủ rừng liền kề).

2. Cách thức thực hiện:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 -  Đơn xin thuê rừng của cá nhân hộ gia đình: 03 bản chính theo mẫu.

 -  Phương án sử dụng và phát triển rừng sau khi thuê: 03 bản chính.

 b) Số lượng hồ sơ:       03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

46 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế UBND huyện, thị xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, Chi cục Thuế UBND huyện, thị xã.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thuê rừng.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.          

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 - Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Mẫu số      /LN

CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN THUÊ RỪNG

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

 

        Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ..........................................................

              Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)..................................

........................................................................................................................................................................................

 

1. Họ và tên người xin thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1) .............................................................................................

    .......................................................................................................................................................năm sinh..................................... 

 Số CMND:...................................................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp..................................

    Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa)..................................................năm sinh.........................

    Số CMND:.............................................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp........................................

2. Địa chỉ liên hệ...............................................................................................................................................................................

3. Địa điểm khu rừng xin thuê(2)...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

4. Diện tích xin thuê rừng (ha).................................................................................................................................................

5. Thời hạn thuê rừng (năm)......................................................................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3)..............................................................................................................................................

7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trả tiền thuê rừng đầy đủ và đúng hạn.

                                                                                                 ........ngày        tháng        năm .....

          Trưởng thôn xác nhận                                                          Người xin giao rừng

            (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                            (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về nhân thân hộ gia đình, cá nhân.............................................................................................................

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người xin giao rừng...................................................................

3. Về sự phù hợp với quy hoạch............................................................................................................................................

 

                                                                                                ...... ngày      tháng      năm.....

                                                                                                     TM. Uỷ ban nhân dân

                                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................

1. Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số CMND và ngày, nơi cấp; trường hợp cả hai vợ chồng cùng xin thuê rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của cả vợ và chồng.

2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh.

3. Thuê để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mẫu số      /LN

CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


ĐƠN XIN GIAO RỪNG

(dùng cho cộng đồng dân cư thôn)

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)................................................................................

Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).............................

..........................................................................................................................................................................

1. Tên cộng đồng dân cư thôn xin giao rừng (Viết chữ in hoa) (1)............................................................

    Tuổi...............................................chức vụ ..................................................................................................................................

2. Địa chỉ...............................................................................................................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện (viết chữ in hoa)..............................................................................................................

Sau khi được nghiên cứu Luật Bảo vệ và phát triển rừng, được trao đổi thống nhất trong thôn, có quy chế quản lý rừng sơ bộ (kèm theo) và thống nhất đề nghị uỷ ban nhân dân huyện, xã giao rừng cho cộng đồng như sau:

4. Địa điểm khu rừng xin giao (ghi địa danh, tên lô, khoảnh, tiểu khu)...................................................

........................................................................................................................................................................................................................

5. Diện tích xin giao (ha) .........................................................................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (2)............................................................................................................................................

7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

                                                                                           ........ngày        tháng        năm .....

                                                                                                   Người xin giao rừng

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về tính hợp pháp của cộng đồng dân cư thôn...............................................................................

2. Về nhu cầu và khả năng quản lý, sử dụng rừng của cộng đồng dân cư thôn...............................

........................................................................................................................................................................................................................

3. Về sự phù hợp với quy hoạch..........................................................................................................................................

 

                                                                                            ...... ngày      tháng      năm.....

                                                                                                TM. Uỷ ban nhân dân

                                                                                                           Chủ tịch

                                                                                                  (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................

1. Ghi “Cộng đồng dân cư thôn/bản”, sau đó là tên của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc hoặc tên của đơn vị tương đương.

2. Rừng theo 3 loại.

3. Kèm theo đơn này phải có biên bản hộp thôn thống nhất việc đề nghị Nhà nước giao rừng và ghi rõ số hộ gia đình có trong thôn.

 

 

 

  
File đính kèm:T-THA-102297-TTCho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân.doc(59392kb)

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?