HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Về việc xét tuyển hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn năm 2024    Đăng 2 ngày trước · 0 lượt xem
Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật băn 2023    Đăng 18 ngày trước · 0 lượt xem
Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Công khai dự toán năm 2024    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Lịch tiếp doanh nghiệp của chủ tịch UBND huyện năm 2024    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Lịch tiếp công dân năm 2024    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức BQLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng tư pháp    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả xét tuyển dụng viên chức BQLDA Đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Về viêc thay đổi địa điểm khai mạc kỳ xét tuyển và tổ chức kiểm tra , sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Nội dung kiến thức ôn tập dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm viêck tại BQLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Nội dung kiến thức ôn tập dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc Ban hành quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem