HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 9 giờ trước · 0 lượt xem
Vê việc chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 9 giờ trước · 0 lượt xem
Về việc ban hành quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia đình , cá nhân tại các mặt bằng khu dân cư xã Đông Khê , Đông Hoàng , Đông Thịnh, Đông Phú - Đông Sơn Thanh Hóa    Đăng 15 ngày trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia đình , cá nhân tại các mặt bằng khu dân cư xã Đông Khê , Đông Hoàng , Đông Thịnh, Đông Phú - Đông Sơn Thanh Hóa    Đăng 15 ngày trước · 0 lượt xem
Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn 2024    Đăng 23 ngày trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Về viêc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Thông Báo lựa chọn tổ chức đấy giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG SƠN NĂM 2022    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển Lao Động hợp đồng làm Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn theo Nghị định 111/2022/ND -CP năm 2024    Đăng 3 tháng trước · 0 lượt xem
Nội dung kiến thức ôn tập xét tuyển Lao động hợp đồng làm Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn theo Nghị Định 111/2002/ND-CP, năm 2024    Đăng 3 tháng trước · 0 lượt xem
Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự phóng vấn xét tuyển Lao động hợp đồng làm Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn theo nghị định 11/2020/NĐ -CP, năm 2024    Đăng 3 tháng trước · 0 lượt xem
Triệu tập thi sinh đăng ký dự xét tuyển Lao động hợp đồng làm giáo viên nghành giáo dục và đạo tạo huyện Đông Sơn    Đăng 3 tháng trước · 0 lượt xem
Vê việc ban quàn quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại mặt bằng khu dân cư xã Đông Khê , Đông Hoàng , Đông Thịnh , Đông Phú , huyện Đông Sơn, Thanh Hoá    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc xét tuyển hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn năm 2024    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật băn 2023    Đăng 5 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024    Đăng 5 tháng trước · 0 lượt xem
Công khai dự toán năm 2024    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem