HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Huyện Đông Sơn hoàn thành Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026    Đăng 2 năm trước · 260 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 năm trước · 221 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 năm trước · 254 lượt xem
Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đông Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã Đông Nam, Đông Phú, Đông Quang    Đăng 2 năm trước · 426 lượt xem
Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đông Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã Đông Ninh, Đông Hoàng    Đăng 2 năm trước · 422 lượt xem
Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đơn vị bầu cử số 2 bao gồm các xã Đông Khê, Đông Minh    Đăng 2 năm trước · 457 lượt xem
Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đợn bầu cử số 4 gồm : Thị trấn Rừng Thông, xã Đông Thịnh    Đăng 2 năm trước · 353 lượt xem
Vê việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đông Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đợn vị bầu số 5, gồm các xã Đông Văn ,Đông Yên, Đông Hòa    Đăng 2 năm trước · 307 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 3 năm trước · 386 lượt xem
Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Đông Sơn    Đăng 3 năm trước · 1162 lượt xem
Công khai giải quyết TTHC ngày 17/03/2021    Đăng 3 năm trước · 105 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 3 năm trước · 580 lượt xem
Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026    Đăng 3 năm trước · 884 lượt xem
Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất xã Đông Phú huyện Đông Sơn - Thanh Hóa    Đăng 3 năm trước · 936 lượt xem
Đáu giá tài sản    Đăng 3 năm trước · 446 lượt xem
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 3 năm trước · 420 lượt xem
Thông báo điều chỉnh danh mục các lô đất đưa ra tổ chức đấu giá    Đăng 3 năm trước · 563 lượt xem
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn - Thanh Hóa    Đăng 3 năm trước · 1275 lượt xem
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn    Đăng 3 năm trước · 454 lượt xem
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 3 năm trước · 321 lượt xem
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 3 năm trước · 392 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 3 năm trước · 381 lượt xem
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 3 năm trước · 459 lượt xem
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 3 năm trước · 406 lượt xem
Sôi nổi Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư    Đăng 3 năm trước · 401 lượt xem