HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc Ban hành quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( MBQH 1166 ngày 21/07/2021    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Thông báo đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
V/v tham gia ý kiến và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Đông Thịnh.    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn năm 2023    Đăng 5 tháng trước · 0 lượt xem
Khảo sát thực tế tại Di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn.    Đăng 5 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản    Đăng 5 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá tài sản    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đâu giá    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP    Đăng 6 tháng trước · 0 lượt xem